YVA

Mikä on YVA-menettely?

Biotuotetehtaan toteutuminen edellyttää YVA-menettelyä, jolla tarkoitetaan ympäristövaikutusten arviointikäytäntöä. Sen avulla pyritään vähentämään tai estämään hankkeen haittavaikutuksia ympäristöön.

YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioitiin suunnittelun yhteydessä ennen investointipäätöstä. YVA on siis suunnittelun apuväline, jonka tulokset huomioidaan hankkeen lupaharkinnassa. YVA-prosessi on luonteeltaan tiedottava ja osallistava. Siihen voivat osallistua kaikki, joihin hanke voi vaikuttaa.

YVA-prosessi on luonteeltaan tiedottava ja osallistava.
Siihen voivat osallistua kaikki, joihin hanke voi vaikuttaa.

Metsä Groupin biotuotetehdashankkeessa YVA-menettelystä vastaava yhteysviranomainen oli Keski-Suomen ELY-keskus, joka muun muassa huolehti arviointiselostuksen tuomisesta nähtäville. Arviointiselostus on aina nähtävillä vähintään kuukauden ajan, jolloin viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kokoaa annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävillä olon päättymisestä.

YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta. Lupaviranomaiset ja hankkeesta vastaavat käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen lausuntoa omassa päätöksenteossaan.

Yva-selostus

Tutustu Yva-selostukseen Ympäristö.fi:ssä

Yva-ohjelma

Tutustu biotuotetehtaan YVA-ohjelmaan ymparisto.fissä

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) antoi lausuntonsa Metsä Groupin Äänekoskelle suunnitteleman biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Ympäristövaikutusten arviointi oli yhteysviranomaisena toimivan ELY-keskuksen mukaan riittävä, ja arviointiselostus täytti ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (468/1994) asettamat vaatimukset.

Ympäristölupa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Metsä Groupin biotuotetehtaalle Äänekoskelle ympäristöluvan ja vedenottoluvan 28.1.2015. Voit lukea päätökset aluehallintoviraston sivuilla: http://www.avi.fi/web/avi/ymparisto-lupa-tietopalvelu.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus.

Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Palaa etusivulle