Biotuotteet

Kuva: Metsä Group

Uuden sukupolven energiatehokas sellutehdas toimii biotuotetehtaan ytimenä. Biotuotetehdas toimii kasvualustana yrityskumppanuuksille, joiden tuloksena syntyy päätuotannosta kertyviä sivuvirtoja hyödyntävä liiketoimintaekosysteemi. Tavoitetilassa biotuotetehtaasta ei synny kaatopaikalle vietäviä jätteitä. Biotuotetehtaan mahdollistama ekosysteemi on ainutlaatuinen maailmassa. Syntyvät arvoketjut ulottuvat laajalle. Uusien prosessien liittyminen biotuotetehtaaseen tuo synergiaetuja koko systeemiin.

Biotuotetehtaan mahdollistama ekosysteemi on ainutlaatuinen maailmassa.

Biotuotetehtaan tuotevalikoiman ydin muodostuu tuotteista, joita valmistetaan jo nykyisillä sellutehtailla:

 • Korkealaatuiset sellut mm. paperin, pehmopaperin ja kartongin raaka-aineeksi.
 • Mäntyöljy ja tärpätti. Mäntyöljyä hyödynnetään mm.  liimojen, maalien, musteiden ja biopolttoaineiden valmistuksessa. Tärpättiä käytetään mm. hajusteiden ja maalien valmistuksessa.
 • Bioenergiatuotteet eli biosähkö, prosessihöyry, kaukolämpö ja kuoripohjainen kiinteä polttoaine. Kaukolämpöä voi hyödyntää mm. Äänekosken kaupunki.

Biotuotekonseptin täydentäminen etenee suunnitellusti

Huhtikuussa 2015 tehtiin päätös tuotekaasun valmistamisesta osana konseptia. Kuoresta kaasuttamalla valmistettu kaasumainen biopolttoaine hyödynnetään biotuotetehtaassa meesauunin pääpolttoaineena.

Helmikuussa 2016 biotuotekonseptia täydensivät sopimukset EcoEnergy SF Oy:n ja Aqvacomp Oy:n kanssa. EcoEnergy SF Oy rankensi biotuotetehtaalle biokaasulaitoksen, joka hyödyntää ensimmäisenä maailmassa raaka-aineenaan selluntuotannossa syntyviä lietteitä. Aqvacompin biokomposiittilaitoksessa puolestaan valmistetaan sellukuitua ja muovia yhdistävää biomateriaalia korvaamaan muovia esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa. Aqvacomp on rakentanut Metsä Groupin Rauman sellutehtaalle tuotantolaitoksen, joka aloitti toimintansa vuonna 2017. Aqvacomp tutkii mahdollisuutta rakentaa edellistä suurempi laitos biotuotetehtaalle Äänekoskelle.

Toukokuussa 2016 tehtiin sopimus rikkihappolaitoksen rakentamisesta. Biotuotetehtaan hajukaasuja jalostetaan rikkihapoksi, jota tehdas käyttää raaka-aineenaan ostettavan rikkihapon sijaan. Se vie biotuotetehtaan merkittävästi kohti suljettua kemikaalikiertoa.

Muita mahdollisia uusia biotuotteita ovat esimerkiksi tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet. Tutkimme useita prosesseja ja tuotepolkuja, jotka toteutuvat vaiheittain. Tavoitetilaan pääseminen vie aikaa uuden biotuotetehtaan käynnistymisen jälkeen.

Tietoa sellusta

Biotuotetehtaan perusprosessi tuottaa korkealaatuista sellua. Havusellun kysyntä kasvaa maailmassa tasaisesti erityisesti Aasian kulutuksen voimistumisen ansiosta. Uusi tehdas hyödyntää pohjoista korkealaatuista havukuitua, ja sen kustannuskilpailukyky on hyvä.

Vuosittain biotuotetehdas tuottaa
1,3 miljoonaa tonnia sellua.

Sellutehdas muodostuu kahdesta pääosasta. Kuitulinjalla puu jalostetaan selluksi. Talteenottolinjalla tuotetaan bioenergiaa sellunkeitosta liuenneesta puuaineksesta ja keittokemikaalit otetaan talteen uudelleen käytettäviksi. Tuloksena saatava sellumassa käytetään muun muassa paperin- ja kartonginvalmistuksen sekä pehmopaperin raaka-aineena.

Kun halutaan saada aikaan juuri oikeanlaista raaka-ainetta erilaisille lopputuotteille, syvällinen kuituosaaminen on ratkaisevan tärkeää. Biotuotetehtaasta on kaikin puolin erittäin moderni, ja sen sellunvalmistusprosessi on teknologian ja energiatehokkuuden suhteen edistyksellinen.

Resurssitehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa

Biotuotetehdas tukee Suomea uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa. Tehdas lisää uusiutuvan energian osuutta Suomessa noin kahdella prosenttiyksiköllä.

Biotuotetehtaan energiantuotanto:

 • Sähköenergian omavaraisuusaste 240 %
 • Sähkön kokonaistuotanto 1 800 GWh/v
 • Kaukolämpöä ja höyryä 640 GWh/v
 • Kiinteitä polttoaineita eli puuenergiaa myyntiin 550 GWh/v
  • Noin 750 GWh/v biotuotetehtaalla syntyvästä kuoresta päätyy vastaavasti tehtaan omaan käyttöön, toisin sanoen tuotekaasun valmistukseen.

Uudessa biotuotetehtaassa raaka-aineet ja sivuvirrat hyödynnetään biotuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti. Biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Kaikki tehtaan tarvitsema energia tuotetaan puusta.

Biotuotetehdas ei käytä fossiilisia polttoaineita.

Biotuotetehtaan liiketoimintamalli perustuu tehokkaaseen kumppanuusverkostoon, jossa uusien tuotteiden jalostaminen on arvoketjun eri osaajien yhteistyötä. Ekosysteemiin kutsutaan eri kokoluokan ja kehitysvaiheen yrityksiä, jotka keskittyvät esim. biomateriaaleihin ja bioenergiaan.

Biotuotetehtaan mahdollistama ekosysteemi on ainutlaatuinen maailmassa:

 • Syntyvät arvoketjut ulottuvat laajalle.
 • Uusien prosessien liittyminen biotuotetehtaaseen tuo synergiaetuja koko systeemiin.
 • Yhteistyötä tehdään tiiviisti Äänekosken kaupungin kanssa esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa.
 • Merkittävä mahdollisuus pk-yrityksille; luo mahdollisuuden valmistaa innovatiivisia korkean jalostusarvon biotuotteita.
Kuva: Metsä Group

 

Palaa etusivulle