Ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

Metsä Groupin Äänekoskelle suunnitteleman biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus eli YVA-selostus on valmistunut ja toimitettu yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 20.8.2014

Ympäristövaikutuksia arvioitu monipuolisesti

YVA-selostuksessa on tarkasteltu biotuotetehtaan eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia hankkeen jatkosuunnittelua sekä päätöksentekoa varten. Selostuksessa on huomioitu yhteysviranomaisten ja eri sidosryhmien edustajista koostuvan seurantaryhmän YVA-ohjelmasta antamat lausunnot ja mielipiteet.
 ”Hankkeen eri toteutusvaihtoehtoja on tarkasteltu hyvin monipuolisesti keväällä alkaneessa ympäristövaikutusten arviointiprosessissa. Keskeiset ympäristövaikutukset on mallinnettu, minkä perusteella olemme arvioineet muun muassa haju- ja vesistövaikutuksia. Yhteistyö on ollut avointa ja vuorovaikutteista. Lämmin kiitos tästä ELY-keskukselle, hankkeen seurantaryhmälle ja kaikille palautetta antaneille yksityishenkilöille”, sanoo projektijohtaja Timo Merikallio.

Edellä mainittujen vaikutusten lisäksi selostuksessa on arvioitu tehtaan vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, liikenteeseen sekä yhteisvaikutukset muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi selostuksessa on erikseen arvioitu rakennusajan ympäristövaikutukset.

Selostuksessa arvioidaan, että toteutuessaan biotuotetehdas edistää biotalouden kasvua Suomessa ja hankkeella on positiivisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinkeinoelämään erityisesti välillisten työllisyysvaikutusten kautta.
Melua aiheuttavat pääasiassa teollisuuslaitokset ja liikenne. Tehtaan kokonaismelun arvioidaan säilyvän nykytasolla. Liikenteen melu saattaa lisääntyä nykyisestä teiden lähistöllä. Hajukaasupäästöjä arvioidaan syntyvän huomattavasti nykyistä vähemmän.

Huolimatta siitä, että biotuotetehtaan tuotantomäärä on huomattavasti suurempi kuin olemassa olevan sellutehtaan, biotuotetehtaan jätevesikuormituksella ja kasvavalla jäähdytysvesivirtaamalla ei arvioida olevan vaikutusta vesistöluokitukseen tai vesistön käyttöön.

Biotuotetehdas rakennetaan teollisuusalueelle, jossa ei ole suojeltavia tai arvokkaita luontokohteita. Tehtaan toiminnasta ei aiheudu suoria vaikutuksia ympäröivien alueiden kasvillisuuteen tai eläimistöön.

Merkittävin luonnonvarojen käyttöön liittyvä osatekijä on puuraaka-aineen hankinta, joka ulottuu koko Suomeen. Vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen sääntelevät kansainväliset sopimukset, kansallinen lainsäädäntö ja määräykset. Vaikutuksia ehkäistään toimimalla metsänhoitosuositusten mukaisesti.

YVA-selostukseen voi vielä ottaa kantaa
Metsä Fibren laatima YVA-selostus on yleisölle nähtävillä 21.8.–19.9.2014 Keski-Suomen ELY-keskuksessa, Äänekosken ja Jyväskylän kaupungintaloilla, Laukaan kunnanvirastossa ja Äänekosken kaupunginkirjastossa. Arviointiselostukseen voi tutustua myös internetissä osoitteessa ymparisto.fi/aanekoskenbiotuotetehdasYVA ja biotuotetehdas.fi.
Jokaisella on vielä mahdollisuus vaikuttaa tehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessiin. YVA-selostus esitellään Äänekosken kaupungintalon valtuustosalissa 1.9.2014 kello 18.00 järjestettävässä kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa. YVA-selostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Keski-Suomen ELY-keskukselle 19.9.2014 mennessä.  
ELY-keskus tarkastaa arviointiselostuksen ja antaa siitä lopullisen lausunnon, jossa mielipiteet ja kommentit on huomioitu. Lausunnon arvioidaan valmistuvan lokakuun loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa:
Timo Merikallio, projektijohtaja, Metsä Fibre, puh. 010 466 8999, timo.merikallio[@]metsagroup.com

Tiivistelmä biotuotetehtaan YVA-selostuksesta

Biotuotetehtaan YVA-selostus

Biotuotetehtaan YVA-selostuksen liitteet

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle