Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi on päättynyt

Yhteysviranomaiselle toimitettiin YVA-selostuksesta 12 lausuntoa ja yksi mielipide.

Biotuotetehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessi käynnistettiin keväällä, ja yhteysviranomaisen nyt antaman lausunnon jälkeen prosessi on päättynyt. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset otetaan huomioon hankkeen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

YVA-selostuksessa tarkasteltiin biotuotetehtaan eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia hankkeen jatkosuunnittelua sekä päätöksentekoa varten. Tarkastellut hankevaihtoehdot olivat seuraavat:

  • Vaihtoehto 1: Rakennetaan uusi biotuotetehdas, jonka kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa. Sellutehtaan lisäksi biotuotetehdaskokonaisuuteen sisältyy joitakin seuraavia laitoksia: bioöljylaitos, bioetanolilaitos, mädättämö, tuotekaasulaitos ja biohiililaitos.
  • Vaihtoehto 2: Rakennetaan sellutehdas, jonka kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa.
  • Vaihtoehto 0: Nykyinen sellutehdas toimii käyttöikänsä loppuun saakka.

Kunkin vaihtoehdon keskeiset ympäristövaikutukset mallinnettiin, minkä perusteella on arvioitu muun muassa tehtaan vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, maa- ja kallioperään, vesistöihin, liikenteeseen sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi selostuksessa on erikseen arvioitu rakennusajan ympäristövaikutukset. Yhteysviranomainen piti arviointeja riittävänä, mutta hankkeen jatkosuunnittelussa tulee huomioida lausunnossa esitettyjä näkökohtia, joita ovat muun muassa ruoppausten aikaiset mahdolliset haitallisten yhdisteiden päästöt, suositus avata taimenien uusi nousuväylä Keiteleelle Myllykosken kautta ja meluntorjuntasuunnittelu.

”Ympäristövaikutusten arviointiprosessi eteni hyvin koko prosessin ajan.  Prosessiin osallistui suuri joukko ihmisiä yleisötilaisuuksissa, YVA-seurantaryhmän kokouksissa, viranomaisten puolelta ja omasta organisaatiostamme.  Haluan lämpimästi kiittää kaikkia prosessin osallistuneita”, projektijohtaja Timo Merikallio toteaa.

Keski-Suomen ELY-keskuksen antamaan lausuntoon voi tutustua osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7b6A3205B2-04FF-49B6-872B-891D2EB8104C%7d/104498

Ympäristölupahakemusten kuulutukset nähtävillä 13.11. saakka

Biotuotetehtaan ympäristölupahakemus etenee viranomaisten kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Loppuunsaatettu YVA-prosessi on edellytys ympäristöluvan myöntämiselle.

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on kuuluttanut biotuotetehdashankkeeseen liittyvät lupahakemukset, ja ne ovat nähtävillä 13.11. asti Äänekosken kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla. Biotuotetehtaan kuulutus on nähtävillä myös Laukaan kunnantalon ja Jyväskylän kaupungintalon ilmoitustauluilla. Kuulutuksen voi lukea myös Avin www-sivujen Lupa-Tietopalvelussa.

Lisätiedot:

Timo Merikallio, projektijohtaja, Metsä Fibre, puh. 050 5989 342
Esa Mikkonen, ylitarkastaja, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 024 785

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle