Biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamo mahdollistaa tehokkaan vedenpuhdistuksen

Biotuotetehtaalle juuri hankittu jätevedenpuhdistamo perustuu moniportaiseen biologiseen puhdistusprosessiin ja kemialliseen jatkokäsittelyyn. Tavanomaista monivaiheisemman jätevedenpuhdistamoprosessin avulla puhdistamon puhdistustulos paranee ja häiriöherkkyys pienenee. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy ja Aquaflow Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Äänekosken biotuotetehtaan biologisesta jätevedenpuhdistamosta.

Biotuotetehtaan jätevesien ominaispäästöjä vähennetään muun muassa vesikiertojen sulkemisella ja tuotantoprosessin hyvällä hallinnalla sekä jätevedenpuhdistusprosesseilla. Modernin puhdistusteknologian avulla biotuotetehdas pystyy toimimaan Metsä Fibren Äänekosken nykyisen sellutehtaan ympäristöluvan päästörajoissa ja jätevesilupaehtojen mukaisesti huolimatta biotuotetehtaan lähes kolminkertaistuvasta sellun tuotantomäärästä.

"Puhdistamo on parasta saatavilla olevaa tekniikkaa edustava jätevedenpuhdistamo. Kokonaisuus takaa sen, että kaikissa olosuhteissa pääsemme biotuotetehtaalla alle ympäristöluparajojen", biotuotetehtaan projektijohtaja Timo Merikallio toteaa.

Lue lisää: Biotuotetehtaan ympäristölupa ja vedenottolupa

 

Jätevedenpuhdistamon pääprosessivaiheet ovat seuraavat:

  • Ensimmäisessä vaiheessa tehdasintegraatista tulevat jätevedet neutraloidaan.
  • Neutraloinnin jälkeen jätevedet johdetaan jäähdytystorneille. Biotuotetehtaalta johdettavien jätevesien lämpötila on kesällä noin 60 astetta ja talvella 55 astetta.
  • Jäähdytyksen jälkeen vedet johdetaan jäähdytettyinä biologisen käsittelyn MBP-vaiheeseen (Minimum Biosludge Production). MBP-reaktorin avulla aktiivilieteprosessin häiriöherkkyys vähenee ja lietteen laatu ja laskeutuvuus paranevat, kun aktiivilieteosaan tulevat piikkikuormitukset ja helposti hajoava orgaaninen kuorma esikäsitellään erillisessä reaktorissa. MBP-reaktorin jätevesi johdetaan selektoriallasosuuteen ja sen jälkeen aktiivilieteprosessin tulppavirtausaltaaseen. Lisäksi ilmastusallas on varustettu erillisellä palautuslietteen ilmastusosalla (RSA), jossa palautuslietettä ilmastetaan ennen sen syöttöä selektoriosaan.
  • Tulppavirtausaltaan jälkeen jätevedet johdetaan jälkiselkeyttimelle joka on varustettu integroidulla tiivistimellä. Puhdistettu jätevesi johdetaan vesistöön. Osa jätevedestä ohjataan edelleen tertiäärikäsittelyyn, millä varmistetaan lupaehtojen mukainen vesistökuormitus. Vaiheen edellyttämän kemikaalikäytön ja syntyvän kiinteän jätteen vuoksi koko vesimäärää ei puhdisteta tertiäärivaiheessa.
  • Tertiäärikäsittelyssä biohajoamatonta liukoista COD:tä saostetaan kemiallisesti. Päälaitteisto muodostuu kahdesta flotaatiolinjasta, joissa vesi virtaa linjakohtaisen virtaussäädön, pikasekoituksen, flokkausvaiheen, ja flotaattorin läpi linjoille yhteiseen jälkineutralointialtaaseen. Jälkineutraloinnin jälkeen jätevesi johdetaan vielä kiekkosuodattimille, joilla hieno jäännöskiintoaine erotetaan suodattamalla. Kiekkosuodattimien avulla pyritään optimoimaan kemikaalien annostelua tertiäärissä eri ajotilanteissa.

Uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen aloitetaan loka–marraskuussa 2015 nykyisen tasausaltaan ja Teräväniemen vesialueen täytöllä. Vesialueen täytölle arvioidaan saatavan vesilain mukainen lupa lokakuussa 2015. Jätevedenpuhdistamon laitteistojen asennustyöt aloitetaan viimeistään tammikuun puolessa välissä 2017. Tätä ennen valmistuvat mm. betoniset ilmastus- ja jälkiselkeytinaltaat.

Biotuotetehtaan ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomiota rakentamisen kaikissa vaiheissa.

"Rakennustöissä sekä tehtaan laiteratkaisuissa korostuvat energiatehokkuus sekä puhdas teknologia", Merikallio toteaa.

Jätevedenpuhdistamon käynnistys aloitetaan toukokuussa 2017 johtamalla nykyisen Äänekosken sellutehtaan jätevedet käsiteltäväksi uudella jätevedenpuhdistamolla.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Johanna Harjula, Metsä Fibre Oy, p. 040 3541 159

Projektijohtaja Timo Merikallio, Metsä Fibre Oy, p. 050 5989 342

 

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle